Katie outside BBC Radio York

Katie outside Radio York